สิ่งที่ต้องรู้ก่อนต่อเติมโรงรถ

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนต่อเติมโรงรถ
สิ่งที่ต้องรู้ก่อนต่อเติมโรงรถ

การต่อเติมอาคารโดยไม่ต้องข้ออนุญาต 1. การดัดแปลงขนาดพื้นบ้าน การลดหรือการขยายเนื้อที่ของพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด ให้มีเนื้อที่น้อยลง หรือมากขึ้น รวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน 2. การดัดแปลงหลังคาบ้าน การลดหรือการขยายเนื้อที่ของหลังคา ให้มีเนื้อที่มากขึ้นรวมกัน ไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน

ระยะระหว่างอาคารหรือแนวเขตที่ดิน 1. ทาวน์เฮ้าส์ต้องเว้นพื้นที่ว่างทางด้านหลังกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ด้านหน้า ๓ เมตร และให้อาคารพาณิชย์เว้นพื้นที่ว่างทางด้านหลังกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตรจากแนวเขตที่ดิน 2. ผนังด้านที่เปิดประตู หน้างต่าง ที่สูงไม่เกิด 9 เมตร ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร สำหรับ ที่สูงเกิน 9 เมตร ต้องห่าง 3 เมตร 3. ผนังที่ไม่มีช่องเปิด(ผนังทึบ)ต้องห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 0.50 ม. ยกเว้น แต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง

รูปแบบของโรงจอดรถ การต่อเติมโรงจอดรถนั้น สะท้อนถึงรสนิยม ความเป็นตัวตนของเจ้าของบ้านและตัวบ้าน เพราะส่วนใหญ่โรงจอดรถมักอยู่หน้าบ้าน หลากโรงจอดรถมีการออกแบบที่ดีก็ย่อมส่งเสริมบ้านให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นจะต้องใช้สถาปนิกและวิศวกรในการออกแบบและดูแลโครงสร้างเพื่อให้รูปแบบของการต่อเติมนั้นมีความสอดคล้อง กลมกลืนกับตัวอาคารบ้าน ทั้งยังออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรง ถูกต้องตามหลักกฎหมาย

ราคาค่าก่อสร้าง ราคาให้การก่อสร้างหรือต่อเติมโรงรถนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ที่ต่อเติม วัสดุที่เลือกใช้ ซึ่งข้อแนะนำในการจะต่อเติมนั้นควรดูความเหมาะสมของจำนวนเงินที่มี ความจำเป็นในการใช้พื้นที่ รูปแบบที่จะทำการต่อเติม เช่น หากมีงบประมาณไม่มาก จากจะเป็นเพียงโครงสร้างหลังคายื่นออกมาจากโครงสร้างเดิมของบ้าน หรือใช้วัสดุที่ก่อสร้างได้ง่ายจำพวกเหล็กเพื่อประหยัดค่าแรง เป็นต้น

ปัญหาที่อาจพบ 1. ปัญหาหลังคารั่วซึม อาจเกิดความไม่เรียบร้อยในการมุงหลังคาหรือบริเวณรอยต่อระหว่างหลังเดิมและโครงสร้างหลังคาใหม่ของโรงจอดรถ 2. ปัญหาการฉีกขาดออกจากกันของโครงสร้างเก่าและโครงสร้างใหม่ ซึ่งมักจะเกิดการเชื่อมต่อโครงสร้างเดิมและโครงสร้างใหม่ไม่มีความแข็งแรง รอยต่อระหว่างโครงสร้างไม่สาสมรถรับน้ำหนักของโครงสร้างใหม่ที่ต่อเติมได้